Política de privacitat

Segons la llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i Real Decret 1720/2007, del 21 de desembre.

Li informem que les dades que facilitarà en el present lloc web al moment d’emplenar  algun dels nostres formularis seran tractades de conformitat amb les disposicions de la llei orgànica del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i Reial Decret 1720/2007, del 21 de desembre.

Li informem del fet que les dades que vostè faciliti voluntàriament mitjançant el formulari s’enviaran en un correu electrònic que és possible que s’emmagatzemi al sistema de clients  del titular del lloc web.

1. FINALITATS DEL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Les finalitats del tractament de les seves dades personals són les següents:

Les dades que ens enviï podran ser utilitzades per posar-nos en contacte amb vostè amb la finalitat d’atendre les sol·licituds que vostè tingui o per informar-li de les novetats i promocions del centre.

2. NATURA DE LES DADES TRACTADES I MODALITATS DE TRACTAMENT

a. Les dades personals tractades seran exclusivament les dades comuns estrictament necessàries i penitents a les finalitats esmentades a l’anterior punt 1.

b. El tractament de les dades personals facilitades es realitza mitjançant les operacions o del conjunt d’operacions indicades a l’article 3.c de la Llei Orgànica 15/1999. El tractament el realitza directament l’organització del Titular del lloc web.

3. NATURA DEL PROPORCIONAMENT DE LES DADES PERSONALS I CONSEQÜÈNCIES DE LA SEVA NEGATIVA

Recordi que no està obligat a proporcionar al titular del lloc web les seves dades personals per mitjà del formulari contacte.

La comunicació de les seves dades a través del formulari de contacte és opcional.

No obstant, el fet de negar-se a facilitar les dades per als fins recollits a l’art. 1 determinarà la impossibilitat de posar-se en contacte amb el titular del lloc web a través del formulari de contacte.

4. CONTROLADOR DEL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS (ENCARREGAT DEL TRACTAMENT)

Les dades personals compilades mitjançant el formulari de contacte seran enviades per correu electrònic al titular gestor del present lloc web, que és l’encarregat del tractament.

5. DRETS DE L’INTERESSAT

Recordi que en tot moment vostè podrà exercir els drets que li són atorgats per la normativa aplicable, i en especial els drets reconeguts als articles 13 i següents de la Llei Orgànica 15/1999, que reproduïm literalment a continuació, posant-se en contacte amb el titular del lloc web per mitjà del correu lopd@centremedicmogent.net.

 

Article 13. Impugnació de valoracions

1. Els ciutadans tenen dret a no veure’s sotmesos a una decisió amb efectes jurídics, sobre ells o que els afecti de manera significativa, que es basi únicament en un tractament de dades destinats a avaluar determinats aspectes de la seva personalitat.

2. L’afectat podrà impugnar els actes administratius o decisions privades que impliquin una valoració del seu comportament, que el seu fondament sigui un tractament de dades de caràcter personal que oferegi una definició de les seves característiques o personalitat.

3. En aquest cas, l’afectat tindrà dret a obtenir informació del responsable del fitxer sobre els criteris de valoració y el programa utilitzat en el tractament que va servir per adoptar la decisió en que va consistir l’acte

4. La  valoració sobre el comportament dels ciutadans, basada en un tractament de dades, únicament podrà tenir valor probatori a petició de l’afectat.

Article 14. Dret de consulta al Registre General de Protecció de Dades.

Qualsevol persona podrà conèixer, recavant per tal fi la informació oportuna del Registre General de protecció de dades, la existència de tractaments de dades de caràcter personal, les seves finalitats y la identitat del responsable del tractament. El Registre General serà la consulta pública i gratuïta..

Article 15. Dret d’accés.

1.  l’interessat tindrà dret a sol·licitar y obtindre gratuïtament informació de les seves dades de caràcter personal sotmesos a tractament, el origen de dites dades, aixi com las comunicacions realitzades o que es preveuen fer de les mateixes.

2. La informació podrà obtenir-se mitjançant la consulta de les dades per mitjà de la seva visualització o la indicació de les dades que son objecte de tractament mitjançant escrit, còpia, telecòpia o fotocòpia, certificada o no, en forma llegible i intel·ligible, sense utilitzar Claus o codis que requereixin el us de dispositius mecànics específics.

 3. El  dret d’accés a que es refereix aquest article nomes podrà ser exercitat a intervals no inferiors a dotze mesos, excepte que l’interessat acrediti un interès legítim al afecte, en aquest cas podran exercitar-lo abans.

 Article 16. Dret de rectificació i cancel·lació.

1. El responsable del tractament tindrà l’obligació de fer afectiu el dret de rectificació o cancel·lació del interessat en un plac de deu dies.

2. Seran rectificats o cancel·lats, en el seu cas, les dades de caràcter personal el tractament dels quals no s’ajusti a lo disposat en la present llei i, en particular, quan totes les dades resultin inexactes o incompletes

3. La cancel·lació donarà terme al bloqueig de les dades, conservant-se únicament a disposició de les Administracions publiques, Jutges y Tribunals, per l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el plac de prescripció d’aquestes. Complert aquest plaç es tindrà que procedir a la suspensió.

4. Les dades rectificades o cancel·lades haguessin sigut comunicats prèviament, el responsable del tractament tindrà que notificar la rectificació o cancel·lació efectuada a qui se l’hagi comunicada, el cas de que es mantingui el tractament, per aquest últim, que tindrà que procedir a la cancel·lació

 5.Les dades de caràcter personal tindran que ser conservades durant els plaços prevists en les disposicions aplicables o, en el seu cas, en la relacions contractuals entre persona o entitat responsable de tractament de  l’interessat.

Article 17.  Procediment de oposició, accés, rectificació, o cancel·lació.

 1. Els procediments per exercitar el dret d’oposició, accés, així com el de rectificació y cancel·lació seran establerts reglamentàriament

2. No s’exigirà contraprestació alguna per l’exercici dels drets d’oposició, accés, rectificació o cancel·lació.

Article 18. Tutel.la dels drets.

1. Les actuacions contràries a lo disposat en la present llei poden ser objecte de reclamació per els interessats davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades, en la forma que reglamentàriament es determini.

 2. L’interessat al que se li denegui, total o parcialment, l’exercici dels drets d’oposició, accés, rectificació o cancel·lació, podrà posar-ho en coneixement de l’Agència Espanyola de Protecció de dades o, en el seu cas, del Organismo competent de cada Comunitat  Autònoma, que tindrà que assegurar-se de la procedència o improcedència de la denegació.

3. El termini màxim que tindrà que dictar-se la resolució expressa de tutel.la de drets serà màxim  de sis mesos.

 4. Contra  les resolucions de l’Agència Espanyola de protecció de dades procedirà recurs contenciós-administratiu.

 Article 19.  Dret a indemnització.

1. Els interessats que, comconseqüència del incompliment del disposat en la present llei pel responsable o encarregat del tractamentpateixin danyslesions en els seus bénslesió en els seus bensdrets tindran dret a ser indemnitzats. 

2. Quan es tracti de fitxers de titularitat pública, la responsabilitat s’exigirà d’acord amb la legislació reguladora del règim de responsabilitat de les Administracions publiques.

3. En el cas dels fitxers de titularitat privada, l’acció s’exercitarà davant els òrgans de la jurisdicció ordinària.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies